­

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Návštěvník internetové stránky www.pensionampra.com, www.e-chalupy.cz, zákazník,či obchodní partner, jsou dále jen „Odběratel”. Rezervace smí být učiněna pouze osobou starší 18 let.

Poskytovatelem ubytování a doplňkových služeb je Ampra a.s., Dr.Marodyho 5,196 00 Praha 9, IČO:25051946, DIČ:CZ25051946.

Dále jen „Poskytovatel”.

2. Platnost obchodních podmínek

Následující Obchodní podmínky - dále jen OP-upravují pravidla pro:

  • a) informace zobrazené na internetové stránce Pension Ampra
  • b) pro všechny rezervace učiněné přes tuto stránku a telefonicky
  • c) pro veškeré informace rozesílané registrovaným Odběratelům

Výjimky z OP jsou možné jen s písemným souhlasem Poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu OP. Odběratel, jehož rezervace by takovou změnou mohla být ovlivněna, bude o změne neprodleně informován. V takovém případě je Odběratel oprávněn bezplatně rezervaci zrušit. V případě, že Odběratel rezervaci písemně nezruší, předpokládá se, že s danými změnami souhlasí a že je akceptuje.

Pokud se jakákoliv část OP ukáže jako neplatná (např. z důvodu legislativních změn) či neproveditelná (např. z důvodu zásahu vyšší moci), zbylé části zůstávají i tak platné.

Odběratel je povinen se s OP obeznámit. Potvrzením rezervace Odběratelem se rozumí, že podmínky zná, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

3. Prezentované produkty a ceny

Produkty a ceny prezentované na webu Pension Ampra mohou být kdykoliv pozměněny či staženy z nabídky. Veškeré nabídky jsou pro každý termín pobytu množstevně omezeny volnou kapacitou ubytovacího zařízení.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách.

4. Garance rezervovaných služeb a cen, příp.změny

Služby a ceny obsažené v rezervacích potvrzených Provozovatelem jsou garantovány.

Výjimkou jsou nezbytné změny způsobené vnějšími vlivy jako změna právní normy, vyšší moc nebo změna jiných objektivníchpodmínek (např. technický stav znemožňující poskytování ubytovacích služeb, havárie, uzavření penzionu, exekuce, technická chyba webové prezentace apod.)

Odběratel, jehož rezervace by takovou změnou byla či mohla být ovlivněna, bude o změně neprodleně informován. V takovém případě je Odběratel oprávněn bezpaltně rezervaci zrušit. Zaplacená částka bude Odběrateli v plné výši a v nejbližším možném termínu vrácena zpět. V případě, že Odběratel změněnou rezervaci písemně nezruší, předpokládá se, že s danými změnami souhlasí a že je akceptuje. V tomto případě nejsou možné pozdější nároky na refundaci z důvodu těchto změn.

5. Průběh rezervace a platby

Obě strany garantují, že veškeré informace jimi poskytnuté vprůběhu rezervačního procesu a platby jsou obsahově správné.

Rezervaci lze učinit mailem, přes webové stránky Pensionu Ampra nebo telefonicky.

Odběratel závazně potvrzuje rezervaci v momentě potvrzení (kliknutím na tlačítko potvrdit a zaplatit) v průběhu rezervačního procesu, v případě telefonické rezervace se potvrzením rozumí telefonické potvrzení Poskytovatelem a provedení platby, v případě rezervace mailem písemné potvrzení Poskytovatele a provedení platby.

Odběratel je povinen zaplatit za potvrzené služby plnou potvrzenou cenu. Platba probíhá podle platebních instrukcí.

Časový limit pro platbu převodem na účet je 72 hodiny od potvrzení rezervace ze strany Odběratele, pokud nebylo individuálně ujednáno jinak. V případě prodlení s platbou rezervace přechází dostavu Storno. Po obdržení a kontrole platby Poskytovatel vystaví a zašle Odběrateli doklad o uhrazení služby.

Doplatek ceny za pobyt probíhá provedením bezhotovostní platby se splatnosti 10 pracovních dnů před zahájením pobytu na základě vystavené doplatkové faktury, která Vám bude zaslaná nejpozději 20 dní před zahájením pobytu. Nebude-li doplatek včas uhrazen v termínu, propadá záloha v plné vyši a rezervace je bez náhrady zrušena. 

6. Změna rezervace

Odběratel je oprávněn požadovat změnu rezervace, a to až do 72 hodin před dnem příjezdu, 14.00 hodin.

Změnou se rozumí například zkrácení/prodloužení termínu, snížení/zvýšení počtu osob. Ostatní změny jsou vykládány jako zrušení rezervace.

Za uvedené změny v daném časovém limitu se neúčtuje žádný poplatek. Změna rezervace probíhá podobně jako běžný rezervační proces.

Vzniklý přeplatek či nedoplatek musí být vyrovnán během 72 hodin od potvrzení změny.

Všechny přeplatky se posílají na účet Odběratele, z něhož byly služby zaplaceny.

7. Zrušení rezervace Odběratelem

Odběratel je oprávněn zrušit svoji rezervaci přes internetovou stránku Pension Ampra, mailem nebo telefonicky.

V případě zrušení rezervace budou účtovány následující stornopoplatky:

  • 60 až 41 dní před příjezdem 30% z celkové ceny pobytu.
  • 40 až 21 dní před příjezdem 40% z celkové ceny pobytu.
  • 20 až 7 dní před příjezdem 50% z celkové ceny pobytu.
  • méně než 7 dní před příjezdem 80% z celkové ceny pobytu.

Všechny přeplatky budou odeslány zpět na účet Odběratele, z něhož byla provedena úhrada.

8. Zrušení Provozovatelem

Provozovatel je oprávněn zrušit rezervaci, a to pokud platba nebylpřipsána na účet Provozovatele v daném časovém limitu - viz bod 5 těchto OP.

provozovatel je rovněž oprávněn zrušit rezervaci v případě zásadní změny právníchnorem nebo v případě zásahu vyššímoci v takovémrozsahu, který by zásadně narušil poskytnutí služeb.

V těchto případech nemá Odběratel nárok na odškodnění ani náhradu vedlejších nákladů.

9. Neodebrání služeb

Pokud se Odběratel v termínu rezervovaného pobytu neubytuje, nemá nárok na vrácení peněz ani na uhrazení vzniklých vedlejších nákladů.

10. Zdravotní pojištění

Zdravotní ani jiné pojištění není součástí služeb poskytovaných Poskytovatelem.

11. Stížnosti a reklamace

Pokud Odběratel není spokojen s kvalitou služeb poskytovaných Provozovatelem, uplatní na místě a okamžitě reklamaci, aby bylo možné okamžité odstranění závady.

Pokud nebude možné závadu odstranit, Odběratel může žádat náhradu či kompenzaci. O věci sepíše Odběratel se zástupcem Provozovatele reklamační protokol.

Pokud reklamaci nebylo možné jednoznačně vyřešit na místě odstraněním závady nebo kompenzací, dále může Odběratel uplatnit reklamaci u Provozovatele, a to písemně s přiloženým protokolem.

Závady ve službách způsobené obecně rozuměnou vyšší mocí nemohou být platným předmětem stížnosti a odškodnění.

12. Další ujednání

Provozovatel nese odpovědnost za ochranu osobních údajů Odběratele v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Veškeré informace vzájemně předané mezi Odběratelem a Provozovatelem jsou považovány za důvěrné, jsou uchovávány v elektronické databázi s přístupem omezeným dostatečnými ochrannými opatřeními a nebudou bez souhlasu Odběratele nebo výslovného nařízení k tomu oprávněné státní instituce poskytovány třetím osobám. Výjimkou je jméno Odběratele, které je předáváno ubytovacímu zařízení za účelem zajištění rezervace.

Případným soudním místem je hl. m.Praha, ČR.

Tyto OP jsou platné od 11.11.2015.

Obsazenost

Pošlete nezávaznou rezervaci

Cena již od 5500 CZK / penzion / noc
Volejte +420 606 120 272

 

­